VITS Aradhana - Bhavnagar
Near Iskon temple, Leela circle
Bhavnagar - Sidsar Rd, Kailash Dham Society
B.A.D.A. Vikash Path, Bhavnagar, Gujarat 364002

Contact: 084010 10111
Email: gmbhavnagar@vitshotels.com